Algemene voorwaarden

IB Glaswerken
Kiezel 186 A
2450 Meerhout
Btw: BE 0830618324
Gsm: 0496/18 52 95

Algemeen
Onze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met IB Glaswerken betreffende verkoop – levering en plaatsing van glas. Deze voorwaarden gelden ook voor daarmee verband houdende producten of diensten. Het plaatsen van een bestelling betekent dat de klant de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
Afwijkingen of aanvullingen op deze voorwaarden gelden alleen wanneer deze schriftelijk aan de klant zijn bevestigd.
IB Glaswerken behoudt zich het recht deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.
Offertes en bestellingen
Alle prijzen en offertes van IB Glaswerken in welke vorm ook, online, schriftelijk of mondeling zijn steeds vrijblijvend en onverbindend, tenzij anders overeengekomen. Deze kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.
De klant is zelf verantwoordelijk (indien hij afmetingen doorgeeft) voor een juiste opgave van de afmetingen van het glas of spiegels.
Alle bestellingen worden gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden die op de datum van het plaatsen van de bestelling van kracht zijn.
Overeenkomst
Een overeenkomst tussen klant en IB Glaswerken komt definitief tot stand na aanvaarding van de opdracht door IB Glaswerken. Alle afspraken die schriftelijk, mondeling of digitaal tot stand komen, zijn bindend.

Leveringen
Bij afhalen van een bestelling door de klant, is het transport voor eigen risico van de klant.
Glas en spiegels zijn breekbare producten. Tijdens de productie- en transport kan er daarom vertraging ontstaan voor de levering aan de klant. Opgegeven levertermijen zijn daarom altijd onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden. Wij doen ons best om eventuele verschuivingen tijdig te melden, doch zijn wij ook afhankelijk van informatie van onze leveranciers.
Het niet bezorgen of uitvoeren van de werken op de afgesproken datum kan nooit reden zijn om een overeenkomst op te zeggen of een betaling (deels) op te schorten.

Betaling
Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum. Bij niet-betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een intrest van 12% per jaar worden aangerekend. Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende 7 dagen na de aangetekende verzending van een aanmaning, zal de schuld bovendien worden verhoogd met 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 55.
In geval van niet-betaling van één van de facturen op de vervaldag, houdt IB Glaswerken zich het recht voor iedere bestelling of lopend contract ten aanzien van de koper-opdrachtgever te verbreken zonder dat enige verdere schadevergoeding kan gevorderd worden. De eventueel reeds gemaakte kosten vallen ten laste van de koper-opdrachtgever.
Er kan geen korting voor contante betaling toegestaan worden.

Klachten
Klachten over gebreken en kwaliteit of de conformiteit van de geleverde producten en diensten moeten op straffe van niet ontvankelijkheid binnen de 8 dagen na levering of plaatsing per aangetekend schrijven aan IB Glaswerken worden overgemaakt. Klachten over de facturen moeten, op straffe van niet ontvankelijkheid, gebeuren met een aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur.

Geschillen
Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwisting en gebeurlijke geschillen zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Turnhout bevoegd en is enkel het Belgische recht van toepassing.